top of page

VEDTEKTER

Medisinforeningen Placebos lover

Vedtatt 15. mars 1995

Sist endret 12. januar 2023

 

§ 1 FORMÅL

 

Medisinerforeningen Placebo, MF Placebo, er en religiøst og partipolitisk uavhengig sammenslutning av medisinstudenter tilknyttet Fakultetet for Medisin og Helsevitenskap ved Norges Tekniske og Naturvitenskaplige Universitet.

 

MF Placebos formål er å være en miljøskapende faktor for medisinstudenter i Trondheim.

 

§ 2 MEDLEMSKAP

 

Alle studenter som går på Profesjonsstudium i Medisin, ved Norges Tekniske og Naturvitenskaplige Universitet, ansees som medlemmer til de avslutter sitt studium. Ordinær Generalforsamling fastsetter eventuell medlemskontingent.

 

Hovedstyret kan ved særskilte utmerkelser innen arbeid for foreningens virke, utnevne enkeltpersoner til hederstittelen Æresmedlem av MF Placebo. Utdelingen av hederstittelen og gulldalje foregår på Bal Medicorum. Æresmedlemmer av MF Placebo vil, på lik linje med ordinære medlemmer, kunne delta på MF Placebos arrangementer.

 

§ 3 MF PLACEBOS LOVER

 

Lovendringer kan kun foretas av en Generalforsamling.

 

Hovedstyret har ansvar for at MF Placebos Lover skal foreligge samlet og tilgjengelig for foreningens medlemmer.

 

§ 4 MF PLACEBOS STRUKTUR

 

Linjeforeningen MF Placebos medlemmer bærer daljer med bånd i rødt og hvitt. Mynten gis i bronse, sølv og gull, samt en egen utgave for æresmedlemmer. Typen dalje representerer medlemmets rolle i MF Placebo. Følgende roller gjelder:

 

 • Bronsedaljen er tilgjengelig for kjøp for alle medlemmer av MF Placebo

 • Sølvdaljen gis styremedlemmer av MF Placebo ved innvielse

 • Gulldaljen gis styreleder av MF Placebo ved innvielse

 • Æresmedlemsdalje gis æresmedlemmer av MF Placebo ved overrekkelse av prisen

Generalforsamlinger er MF Placebos øverste myndighet.

 

MF Placebo styres av et Hovedstyre med følgende verv:

 • Leder

Leder av MF Placebos Hovedstyre. Lederen har overordnet ansvar for foreningens virke og oppfølging av Hovedstyrets og dets arbeidsoppgaver. Ledere anbefales å være fra det foregående Hovedstyret.

 • Nestleder

Nestlederen er Lederens stedfortreder og deler Lederens ansvar for oppfølging av Hovedstyrets arbeidsoppgaver. Nestleder har ansvar for strukturering og forvalting av MF Placebos Arkiv (§9) og utstyr.

 • Økonomisjef

Økonomisjefen har ansvar for at MF Placebo driftes økonomisk ansvarlig og i henhold til foreningens økonomiske struktur og retningslinjer (§5)

 • Faddersjef

Faddersjefen har overordnet ansvar for planlegging, organisering og gjennomføring av Fadderuka, et arrangement som gjennomføres i undervisningsoppstarten til det kommende kullet med nye medisinstudenter. Dette innebærer å sette en fadderkomité og rekruttere faddere. Faddersjefen skal, om mulig, være en medisinstudent som selv skal påbegynne semester 1C.

 • Festsjef

Festsjefen har ansvar for planlegging, organisering og gjennomføring av MF Placebos fester. Dette innebærer prisforespørsler, reservasjoner og generell kontakt med Studentersamfundet og aktuelt uteliv.

 • Sekretær

Sekretæren har ansvar for å føre referat fra Hovedstyrets møter og at disse referatene er lett tilgjengelig for foreningens medlemmer.

 • Idrettssjef

Idrettssjefen har ansvar for planlegging, organisering og avvikling av Åreturen og MF Placebos sportslige arrangementer.

 • IT-sjef

IT-sjefen har ansvar for vedlikehold og utvikling av MF Placebo sin hjemmeside, opprettholdelse av MF Placebo sine mailinglister, og drift av MF Placebo sin Facebookside. Driften av MF Placebo sin Facebookside innebærer å ha ansvaret for informasjonen på siden, opprette arrangementer og lage tilhørende grafikk, samt å svare på henvendelser.

 • Blæstesjef

Blæstesjefen har ansvar for synliggjøring av MF Placebo sine arrangementer for dets deltakere, og at deltakerne er godt informert. Blæstesjefen skal jobbe mot å få flest mulig deltakere på MF Placebo sine arrangementer. Dette innebærer planlegging, organisering og gjennomføring av blæster. Blæstesjefen har også ansvar for å drifte Instagramkontoen til MF Placebo. Driften av MF Placebo sin Instagramkonto innebærer å bruke denne kanalen til å informere deltakerne våre om kommende arrangementer, viktig informasjon og andre aktuelle hendelser.

 • Komitésjef

Komitésjef har ansvar for å samarbeide på tvers av foreningene på medisin. Komitésjef skal derfor kalle inn til foreningsmøter, skrive sakslister og sikre at møtene blir ledet og avholdt på en god måte. Videre har komitéansvarlig ansvar for at sosialkomitéen blir dannet, og skal fungere som bindeledd mellom sosialkomitéen og Hovedstyret.

Samtlige av Hovedstyrets medlemmer har ansvar for å avlaste hverandre i styrets forefallende arbeid, samt arbeid som faller innenfor de andre styrevervenes ansvarsområde.

MF Placebos Hovedstyre skal opptre i henhold til foreningens Lover og ivareta sine medlemmers interesser etter beste evne. I situasjoner hvor en Generalforsamling eller MF Placebos Lover ikke har lagt føringer, innvilges Hovedstyret frihet til å beslutte hva som gagner MF Placebo, men må svare for dette ved neste Generalforsamling.

 

Skulle et styremedlem trekke seg, skal det innkalles til Ekstraordinær Generalforsamling og gjennomføres et nytt valg for å fylle dette vervet.

Sosialkomité

Oppgaven til komitéen er å fremme det sosiale miljøet på medisinstudiet slik de ser det mest gunstig. Det er viktig at de favner mest mulig. Komitésjef er bindeleddet mellom sosialkomitéen og Hovedstyret.

 

§ 5 ØKONOMISK STRUKTUR OG RETNINGSLINJER

 

Økonomisjef skal føre regnskap for foreningens drift og dette skal sammen med presentasjon av det nye årsbudsjettet legges frem for Generalforsamlingen. Økonomisjef skal kunne legge fram bilag for alle poster i regnskapet. Bilag skal oppbevares i 10 år.

Disposisjonsrett:
1. Økonomisjef i MF Placebo har 1. disposisjonsrett på alle kontoene.
2. Leder i MF Placebo har 2. disposisjonsrett på alle kontoene.

MF Placebo skal ha en sunn økonomi og Hovedstyret skal søke midler for å oppnå dette.

Styret skal sammen gjennomføre en økonomisjekk en gang i året. 

 

Enkeltpersoner i Hovedstyret står ikke økonomisk ansvarlig for foreningens virke, men ved særdeles grove overtramp av MF Placebos Lover kan forøver, og evt. Hovedstyret i sin helhet, holdes ansvarlig. En Ekstraordinær Generalforsamling tar stilling til saken. Ved uforutsette hendelser kan ikke Hovedstyret holdes økonomisk ansvarlig.

 

Hvis foreningens aktivitet bortfaller skal alle konti være frosset (se § 10).

 

§ 6 SIGNATURRETT

 

Signaturrett er rett til å opptre på MF Placebos vegne i alle anliggender. Økonomisjef og leder har signaturrett. Disse har signaturrett hver for seg.

 

§ 7 GENERALFORSAMLING

 

Generalforsamlingen er MF Placebos øverste myndighet. Generalforsamlingen er vedtaksdyktig ved forskriftsmessig innkallelse og med minimum tretti medlemmer, eller ti prosent av foreningens totale medlemmer, er tilstedet. Vedtatte lovendringer er gjeldende fra den aktuelle Generalforsamlingen er avsluttet.

 

Generelle vedtak fattes ved totredjedelers flertall. Bevilgninger til interessegrupper eller formål utenfor MF Placebo krever at minst tyve prosent av foreningens medlemmer er tilstede og et totredjedelers flertall.

 • Ordinær Generalforsamling
  Ordinær Generalforsamling avholdes i januar hvert år. Det sittende Hovedstyret er ansvarlige for at Generalforsamling avholdes.

 

Innkalling til Ordinær Generalforsamling skjer ved oppslag og mail til alle kull minst fjorten dager i forveien av fastsatt dato. Forslag til vedtak skal være sendt til Hovedstyret per mail senest fire virkedager før møtet. Tre virkedager før møtet skal Hovedstyret sende ut liste over alle vedtaksforslag og deres ordlyd. Frem til vedtaket er stemt over kan alle medlemmer sende inn forslag til ordlyd av vedtaksforslagene som er sendt inn. Dette for å lette på diskusjon på generalforsamlingen. Innkallingen skal inneholde saksliste og Hovedstyrets eventuelle forslag til vedtaksendringer. Det skal også informeres om valget av Hovedstyret.

 

Sakslisten til den Ordinære Generalforsamlingen skal som et minimum inneholde Årsberetning, Regnskap, Årsbudsjett og valg av Hovedstyret. Regnskap og budsjett skal sendes ut senest en uke før ordinær generalforsamling.

 

 • Ekstraordinær Generalforsamling
  Ekstraordinær Generalforsamling holdes dersom minst ti prosent av medlemmene eller det sittende Hovedstyret krever det.

 

Innkalling skjer ved oppslag og mail til alle kull minst fem dager i forveien. Forslag til vedtak skal være sendt til Hovedstyret per mail senest to virkedager før avvikling. Innkallingen skal inneholde informasjon om det aktuelle inntrufne.

 

§ 8 VALG AV HOVEDSTYRET

 

Hovedstyret velges ved skriftlig avstemning på Ordinær Generalforsamling i januar. Styremedlemmer velges med simpelt flertall, sitter i ett år og kan stille til gjenvalg.

 

Det påtroppende og avtroppende styret sitter sammen i en overlappende periode, varighet ut januar.
Det skal gjennomføres et felles møte med det påtroppende og det avtroppende styret. Det avtroppende styremedlemmet har ansvar for at sin erfaringsoverføring til det påtroppende styremedlem er blitt gjort før dette møtet.

 

Kun medlemmer av foreningen kan velges inn i styret. Foruten vervene Leder og Faddersjef ligger det ingen føringer for hvem som kan stille til valg.

 

Hvert styremedlem velges individuelt. Det første styremedlemmet som velges er Leder, og deretter velges det til de verv med flest stillende kandidater. Dersom ingen kandidater stiller til et verv, forskyves valget av dette vervet til slutten av valget. Hvis det fortsatt ikke er noen kandidater, kan Generalforsamlingen gi Hovedstyret mandat til å fylle vervene. Alternativt forskyves valget av det gjeldende vervet til en Ekstraordinær Generalforsamling. Om det ledige vervet ikke fylles på den Ekstraordinære generalforsamlingen vil styret overta vervets oppgaver og løse disse etter beste evne. Neste Ordinære Generalforsamling vil ta stilling til vervets fremtidige eksistens.

 

§ 9 MF PLACEBOS ARKIV

 

Årsberetninger, reviderte regnskap, erfaringsskriv, bilder, kvitteringer og dokumentasjon av foreningens virke i Annalene, skal arkiveres i MF Placebos Arkiv for å bevare foreningens historie.

 

§ 10 AVVIKLING AV FORENINGEN

 

Hvis Hovedstyret mener det ikke lenger er grunnlag for å opprettholdelse av MF Placebo, skal det innkalles en Ekstraordinær Generalforsamling som fatter avgjørelsen. Ved avvikling skal foreningens konti fryses og kun benyttes hvis foreningen gjenreises

 

Det siste Hovedstyret er ansvarlig for MF Placebos Arkiv og informasjon til gjenoppretting av foreningen oppbevares trygt på Studentforeningssalen.

 

Foreningen kan gjenreises på Allmøte for studenter tilknyttet Fakultetet for Medisin og Helsevitenskap ved Norges Tekniske og Naturvitenskaplige Universitet.

bottom of page